ASSISTÈNCIA TÉCNICA


Desde Interpreta Natura se ofrece la asistencia técnica necesaria para la elaboración y ejecución de proyectos y soluciones para la puesta en valor de los recursos del territorio. Siempre a través de la participación y comunicación ciudadana y la debida coordinación con las administraciones competentes.

Declaració i gestió de paratges naturals municipals

  • Redacció de la memòria justificativa i document normatiu
  • Redacció d’un pla de gestió o pla d’ús públic (PUP)
  • Elaboració d’ordenances d’ús públic
i

Elaboració de documents tècnics

Redacció de plans i projectes per a la millor gestió ambiental. Inventaris faunístics i botànics. Projectes de turisme sostenible.

Horts urbans i ciutats comestibles

Creació i assessorament en el projecte d’hort urbà a través d’experts en agricultura orgànica. Disseny del projecte, normativa, cursos d’iniciació i materials didàctics

Redacció i tramitació de sol·licituds per a subvencions

Elaboració de les memòries necessàries per a l’obtenció d’ajudes destinades al disseny i manteniment de senders, iniciatives mediambientals, conservació del patrimoni natural i cultural, voluntariat i participació